در این فرایند که کل جمله به عنوان واحد در نظر گرفته می‌شود و ترجمه کلمه به کلمه صورت نمی‌گیرد، مسائل گرامری هم به عنوان بخشی از فرایند ترجمه در نظر گرفته می‌شود.

شاید چنین پیشرفتی در ترجمه‌های گوگل در دهه اخیر بی‌سابقه باشد. تکنولوژی ترجمه Neural Machine Translation ترجمه از انگلیسی به فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی، پرتغالی، چینی، ژاپنی، کره‌ای و ترکی را در حال حاضر تحت پوشش خود قرار داده است. البته هدف گوگل این است که این تکنولوژی را به زبان‌های بیشتری گسترش دهد به شکلی که در نهایت بیش از ۱۰۰ زبان را در بربگیرد.

گسترش این تکنولوژی می‌تواند در نهایت خواندن و نوشتن به زبان‌های دیگر را هر روز آسان‌تر از گذشته کند.

در این فرایند که کل جمله به عنوان واحد در نظر گرفته می‌شود و ترجمه کلمه به کلمه صورت نمی‌گیرد، مسائل گرامری هم به عنوان بخشی از فرایند ترجمه در نظر گرفته می‌شود.

شاید چنین پیشرفتی در ترجمه‌های گوگل در دهه اخیر بی‌سابقه باشد. تکنولوژی ترجمه Neural Machine Translation ترجمه از انگلیسی به فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی، پرتغالی، چینی، ژاپنی، کره‌ای و ترکی را در حال حاضر تحت پوشش خود قرار داده است. البته هدف گوگل این است که این تکنولوژی را به زبان‌های بیشتری گسترش دهد به شکلی که در نهایت بیش از ۱۰۰ زبان را در بربگیرد.

گسترش این تکنولوژی می‌تواند در نهایت خواندن و نوشتن به زبان‌های دیگر را هر روز آسان‌تر از گذشته کند.

در این فرایند که کل جمله به عنوان واحد در نظر گرفته می‌شود و ترجمه کلمه به کلمه صورت نمی‌گیرد، مسائل گرامری هم به عنوان بخشی از فرایند ترجمه در نظر گرفته می‌شود.

شاید چنین پیشرفتی در ترجمه‌های گوگل در دهه اخیر بی‌سابقه باشد. تکنولوژی ترجمه Neural Machine Translation ترجمه از انگلیسی به فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی، پرتغالی، چینی، ژاپنی، کره‌ای و ترکی را در حال حاضر تحت پوشش خود قرار داده است. البته هدف گوگل این است که این تکنولوژی را به زبان‌های بیشتری گسترش دهد به شکلی که در نهایت بیش از ۱۰۰ زبان را در بربگیرد.

گسترش این تکنولوژی می‌تواند در نهایت خواندن و نوشتن به زبان‌های دیگر را هر روز آسان‌تر از گذشته کند.